Preguntas sobre ejemplos de oraciones con, y la definición y uso de "Gia"

El significado de "Gia" en varias frases y oraciones

Q: ¿Qué significa ăn tối cùng với gia đình ?
A: "Dinner with family"
Q: ¿Qué significa Máy gia nhiệt trong tiếng anh?
A: Induction heater
Q: ¿Qué significa chuyển quốc gia?
A: Country transfer
Q: ¿Qué significa gia đình bạn có bao nhiêu người?
A: How many people are in your family?

Ejemplos de oración usando "Gia"

Q: Por favor muéstrame oraciones como ejemplos con gia đình.
A: There were a lot of families at the circus.

The show is fun for the whole family.

a death in the family

There are several doctors on his mother's side of the family.

She wants to spend more time with her family.

Traducciones de "Gia"

Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (US)? tôi đang rất xấu hổ với các bạn và gia đình về vụ tai nạn hoá học xảy ra ở trường ngày hôm qua
A: I am very ashamed of you and your family for the chemical accident that happened at the school yesterday
Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (US)? gia đình tôi luôn luôn hạnh phúc
A: My family is always happy
Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (US)? chỉ có gia đình và bạn bè mới mang lại hạnh phúc cho mình
A: Revisa la pregunta para ver la respuesta
Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (US)? Tôi rất yêu gia đình của tôi
A: Minh nghi “I really love my family” la tot nhat
Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (US)? tôi rất yêu gia đình tôi
A: I love family so much

Otras preguntas sobre "Gia"

Q: ¿Esto suena natural? tôi rất thích công việc này vì tôi có thể kiếm được tiền nuôi gia đình mình
A:

In English:

I love this job because I can earn money to support my family
Q: Por favor, muéstrame cómo pronunciar tôi rất yêu gia đình tôi .
A: Revisa la pregunta para ver la respuesta
Q: Por favor, muéstrame cómo pronunciar hạnh phúc của gia đình .
A: Revisa la pregunta para ver la respuesta
Q: con yêu gia đình
A: Revisa la pregunta para ver la respuesta
Q: Por favor, muéstrame cómo pronunciar gia đình làm tôi mệt mỏi muốn đi đâu đó thật xa nơi này .

Significados y uso de palabras y frases similares

gia

HiNative es una plataforma para que los usuarios intercambien su conocimiento sobre distintos idiomas y culturas. No podemos garantizar que cada respuesta sea 100% certera.

Newest Questions
Newest Questions (HOT)
Trending questions