Question
Actualizado en
20 dic 2020

 • Chino tradicional (Taiwan)
 • Inglés (US)
 • Vietnamita
Pregunta de Vietnamita

¿Qué significa Có gần nhau thường xuyên đâu mà không chiệu được 🤣 ?

Respuestas
Lee más comentarios

 • Vietnamita

 • Chino tradicional (Taiwan)

 • Chino tradicional (Taiwan)

 • Vietnamita

 • Chino tradicional (Taiwan)

 • Chino tradicional (Taiwan)

 • Chino tradicional (Taiwan)

 • Vietnamita
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
¿Qué significa Có gần nhau thường xuyên đâu mà không chiệu được 🤣?
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question