Question
Actualizado en
2 dic 2022

  • Japonés
  • Vietnamita
Pregunta de Vietnamita

"Nó nói chuyện mà tan chảy luôn á"(0:08) có nghĩa là gì?
https://youtu.be/9O-nvZBbDwc

Respuestas
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
"Nó nói chuyện mà tan chảy luôn á"(0:08) có nghĩa là gì?
https://youtu.be/9O-nvZBbDwc
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question