Question
Actualizado en
24 jun 2018

 • Vietnamita
 • Inglés (US)
Pregunta de Inglés (US)

Ai có thể giúp tôi giao tiếp tiếng anh không?. Chúng ta có thể nhắn tin với nhau

Respuestas
Lee más comentarios

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Ai có thể giúp tôi giao tiếp tiếng anh không?. Chúng ta có thể nhắn tin với nhau
Preguntas similares
Preguntas similares
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question